سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کیوان زمان – کارشناس ارشد زراعت باشگاه پژوهشگران جوان واحدکردستان
بهروز کریمی – کارشناس ارشد زراعت مرکزترویج وخدمات جهاد کشاورزی ماهیدشت

چکیده:

عناصر ریز مغذی به مقدار ک می مورد نیاز گیاه بوده ولی این عناصر در واکنش های اکسید اسیون واحیا نقش مه می ایفا می کنند. تحقیقات انجام شده نشانگرآن است که مصرف متعادل کودهای حاوی عناصر پر مصرف به همراه مصرف کودهای ریز مغذی باعث افزایش چشم گیری در عملکرد کمی وکیفی محصول می شود. از این رو به منظور بررسی اثرات محلول پاشی عناصرریز مغذی(پتاس، روی، بر) برعملکرد واجزای عملکردارقام کلزا آزمایشی در مزرعه روستای دولت آباد درحوزه مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی ماهیدشت شهرستان کرمانشاه درسال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ انجام شد.آزمایش به صورت کرت های خرد شده(اسپلیت پلات) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکراراجرا گردید. در این آزمایش محلول پاشی عناصر ریز مغذی به عنوان عامل اصلی در چهارسطح شامل : (S1= تیمارشاهدیا بدون محلول پاشی ، S2= محلول پاشی با غلظت ۲درهزار، S3= محلول پاشی با غلظت ۴در هزار و S4= محلول پاشی با غلظت ۶ در هزار ) و رقم نیز به عامل فرعی در چهارسطح شامل : (V1= اپرا ، V2= اکاپی، V3= طلایه و V4= زرفام) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر محلول پاشی عناصر ریز مغذی روی صفات عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک و تعداد خورجین در بوته معنی دار بود. به طوری که بیشترین میزان این صفات از محلول پاشی با غلظت ۴درهزار به دست آمد . اثررقم نیز روی صفات تعداددانه درخورجین ، وزن هزاردانه ، تعداد خورجین دربوته وارتفاع بوته معنی دار بود. رقم زرفام در بیشترصفات، بالاترین مقدار را به خود اختصاص داد. اثر متقابل محلول پاشی ریز مغذی ها بارقم درصفات عملکرد بیولوژیک، تعداددانه درخورجین، تعدادخورجین دربوته معنی دار بود.