سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عبدالرضا قرنجیکی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور و گرگان
قربان قربانی نصرآباد – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور و گرگان

چکیده:

اکثر محققین عقیده دارند که معمولا، محلول پاشی برگی بهترین روش مصرف کودهای حاوی عناصر کم مصرف گیاه است (۱). اما، نتایج تحقیقات در مورد گیاه پنبه در مناطق مختلف پنبه کاری دنیا یکساننبوده و بنا به نظر سیلورتوث و همکاران (۸)، پاسخ پنبه نسبت به محلول پاشی با این عناصر، علاوه بر اقلیم و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک هر منطقه، از سالی به سال دیگر نیز می تواند متفاوت باشد. افزایش عملکرد و پاسخ منفی دار بعضی از اجزای عملکرد پنبه نسبت به محلول پاشی با این عناصر کم مصرف گیاه، توسط محققین زیادی گزارش شده است (۶و۸). از طرف دیگر در بعضی آزمایشات، عملکرد و یا اجزای عملکرد پنبه تحت تاثیر معنی دار تیمارهای مختلف محلول پاشی با این عناصر کم مصرف گیاه، قرار نگرفته است (۳و۹)
آب رکن اصلی و مهم تولید پنبه است. چون درکشور ما کمبود آب وجود دارد. بنابراین با تعیین فاصله و میزان آب مورد نیاز گیاه و اعمال مدیریت صحیح آبیاری، علاوه بر صرفه جویی درمصرف آب، هزینه ها را کاهش و در مواقع کم آبی، استفاده بهتری از آب موجود نمود. در آزمایشات مختلفی ثابت شدهاست که عملکردپنبه تابع فاصله آبیاری آن بوده و در یک محدوده مشخص، با کاهش فاصله آبیاری، عملکرد آن افزایش می یابد (۴و۵).
همچنین، بین فاصله آبیاری و وضعیت تغذیه گیاه رابطه مستقیمی وجود دارد. گیاهانی که تغذیه مناسبی دارند، در برابر تنش آبی مقاومت بهتری نشان می دهند. همچنین، کارایی مصرف آب در گیاهی که به مقدار کافی عناصر غذایی مورد نیاز خود را جذبکرده است، بیشتر میباشد. یعنی، در این گیاه با مصرف حجم مشخصی آب، محصول بیشتری تولید می شود (۲).