سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لیلا یاری – کرج، کارشناس موسسه تحقیقات ثبت، کنترل و گواهی بذر و نهال
سیدعلی محمد مدرس ثانوی – کرج، کارشناس موسسه تحقیقات ثبت، کنترل و گواهی بذر و نهال
علی سروش زاده – دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه کشاورزی‐ گروه زراعت، اعضا هیات علمی

چکیده:

به منظور بررسی اثر تیمار های محلول پاشی بر کربوهیدرات های محلول برگ ، عملکرد، درصد روغن و درصد پروتئین بذر پنج رقم گیاه گلرنگ، آزمایشی در قالب فاکتوریل با طرح پا یه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گرد ید. فاکتورها شامل پنج رقم مختلف(نبراسکا ‐ ۱۰ ، ژیلا، یو.اس. ۱۰ ، محلی اصفها نی ۲۸۱۹ و اراک۲۸۱۱ ) و پنج تیمار محلول پاشی(شاهد ، آبپاشی، محلول پاشی روی (Zn) محلول پاشی منگنز (Mn) و محلول پاشی توأم روی (Zn) و منگنز (Mn) بودند. تیمار های محلول پاشی در مرحله پنجاه درصد گلدهی صورت گرفت .در این آزمایش میزان کربوهیدرات های محلول در برگ ، عملکرد و درصد روغن و درصد پروتئین بذر اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها تفاوت معنی داری بین ارقام و تیمار های محلول پاشی از نظر عملکرد روغن نشان داد (۰/۰۱=α). رقم محلی اصفهان با میانگین ۹۰/۴ گرم در مترمربع بیشترین عملکرد روغن را دارا بود. بیشترین مقدار عملکرد روغن با میانگین ۹۱/۴ گرم در مترمربع در محلول پاش ی توأم رو ی و منگنز مشاهده گردید، درحالیکه کمتر ینمقدار عملکرد روغن از تیمار شاهد (بدون محلول پاشی) بدست آمد.بطور کلی عملکرد روغن در تیمار محلول پاشی توأم روی و منگنز (Zn+ Mn) نسبت به شاهد ۵۹/۶ درصد برتر ی نشان داد . درصد روغن در ارقام مورد آزمایش و تیمار های محلول پاشی متفاوت نبود . بین ارقام ، تیمار های مختلف محلول پاشی و اثر متقابل رقم با محلول پاشی از نظر درصد پروتئین بذر و میزان کربوهیدارتهای محلول در برگ تفاوت معنی داری از نظر آمار ی در سطح یک درصد وجود داشت (۰/۰۱=α). در بررسی اثر متقابل رقم * محلول پاشی، از نظر درصد پروتئین بذر ، حداکثر این صفت در رقم اراک همراه با محلول پاشی توأم رو ی و منگنز (Zn+ Mn) با میانگین ۲۸/۲ درصد و بیشترین میزان کربوهیدرات محلول در برگ در رقم محلی اصفهان همراه با محلول پاشی توأم روی و منگنز (Zn+ Mn) بدست آمد.