سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
بهنام پایدار – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه تهران
غلامعلی اکبری، – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران
رضا امیری، – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران
حمید درستی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی نیتروژن برکیفیت تبدیل برنج و ارزیابی خصوصیات مربوط به کیفیت تبدیل و شاخص برداشت در مقادیر مختلف محلول پاشی نیتروژن در مراحل رشدی برنج، آزمایشی به صورت فاکتور یل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با ۹ تیمار و ۳ تکرار اجرا شد. فاکتور A، تغذیه برگی نیتروژن در مرحله پنجه دهی شامل سه سطح (صفر، ۱۰ و ۲۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و فاکتور B، تغذیه برگی کود نیتروژن در مرحله آبستنی شامل سه سطح (صفرف ۱۰ و ۲۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار) بود. نتایج این پژوهش نشان داد محلول پاشی نیتروژن در مرحله پنجه زنی باعث کاهش درصد برنج سالم،افزایش درصد برنج شکسته و کاهش شاخص برداشت گردید و محلول پاشی نیتروژن در مرحله آبستنی باعث افزایش درصد برنج سالم و کاهش درصد برج شکسته وافزایش شاخص برداشت برنج گردید. همچنین محلول پاشی نیتروژن تاثیری بر راندمان تبدیل برنج نداشت.