سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید جعفرآقایی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
محسن دهقانی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی مدیریت آبیاری پنبه ارقام تابلادیلا و B-557 و شناخت مراحل حساس رشد و نمو آن به تنش رطوبتی و همچنین تعیین نیاز آبی و تاثیر وضعیت رطوبتی خا ک بر رشد و نمو پنبه ، آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی کبوترآباد اصفهان در سال ۱۳۸۳ در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با توزیع اسپلیت پلات شامل ۶ تیمار آبیاری براساس تبخیر از تشتک تبخیر در سه دوره رشدی پنبه در پلاتهای اصلی و ارقام تابلادیلا و B-557 در پلاتهای فرعی در چهار تکرار اجرا گردید . نتایج این بررسی نشان داد که رژیم ها ی آبیاری بر عملکرد چین اول و دوم و کل در چین و متوسط وزن ده غوزه تاثیر داشته ولی بر تعداد غوزه در بوته بی تاثیر بوده است . همچنین ارقام بر عملکرد چین اول و دوم و کل دو چین تاثیر معنی دار داشته ولی بر متوسط وزن ده غوزه و تعداد غوزه در بوته بی تاثیر بوده است . مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمار های آبیاری (۱۱۰-۷۰-۹۰ و ۱۵۰-۷۰-۱۳۰) در کلاس a قرار دارند همچنین رقم B-557 با متوسط عملکرد ۵۸۵۵ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را داشته است.