سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن دهقانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مجید جعفرآقایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
احمد مرتضوی بک – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

پنبه از جمله محصولات رایج کشت شده در منطقه اصفهان می باشد که مراحل مختلف رشد و نمو آن تحت تاثیر رژیمهای آبیاری قرار می گیرد. این آزمایش در ایستگاه تحقیقاتی کبوترآباد اصفهان در سال های ۴-۱۳۸۳ در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با توزیع اسپلیت پلات درچهار تکرار اجرا گردید.کرتهای اصلی آزمایش شامل شش رژیم آبیاری متفاوت در سه دوره رشد بر اساس تبخیر از تشتک تبخیر و کرتهای فرعی شامل ارقام تابلادیلا و B-337 بودند. نتایج نشان داد که رژیم آبیاری بر روی عملکرد چین های اول ودوم و کل دو چین وهمچنین متوسط وزن ده غوززه در چین خهای اول تاثیر معنی دار داشته است ولی بر تعداد غوزه و تعداد بوته سبز شده بی تاثیر بود است. ارقام برعملکرد های چین اول و دوم و کل دو چین و متوسط وزن ده غوزهو تتعداد غوزه در بوته و تعداد بوته سبز شده بی تاثیر بوده است بر اساس نتایج بدست آمده در سال دوم اجرای طرح تیمار ۱۵۰-۷۰-۱۵۰ و هر دو رقم B-337 و تابلادیلا قابل توصیه می باشد و با در نظر گرفتن شرایط ویژه هر منطقه از نظر کیفیت آب آبیاری و نوع خاک می توان یکی از دو رقم فوق را توصیه کرد.