سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین وزیریان –

چکیده:

نظر به اینکه یکی از و ظایف مدیران در فراگرد م دیریت ، هدایت سازمان در جهت نیل به اهداف وتحقق سیاستهای برنامه ریزی شده می باشـد و میـزان موفقیت آنها به رو ش های جلب وعملکرد کلیه کارکنان ب ستگی دارد لازم است به ن یروی انسان ی بعنوان جز ء لا ینفک وموثر در انجام امور سازمان بطـور خاص توجه شود ، از آنجا که فر آیند مد یریت ونظر یه ها ی نو ین ودستاوردها ی تازه در ا ین حوزه ، متوجه ب هبـود فضـا ی انسـان ی ، تـام ین رضـا یت فـرد ی وشغلی اعضاء وافزا یش کارآ یی ونها یتاً ارتقاء سطح بهرور ی در سازمان می باشد،در این تحقیق یک جمعیت نمونـه ( محـدود ) ۶۳ نفـر ی از جامعـه آمـار ی مورد نظر انتخاب گرد یده و روش تحقیق بکار گرفته شده ، انجام پرسش وپاسخ از طر یق توز یع وجمع آور ی پرسشنامه بوده است که بعنوان ابزار تحق یـ ق از آن استفاده شده است که د ر سه گروه پنج سوال ی نتظ یم شده و در هر گروه از سوالات یکی از فرض یات ز یر ( بر اساس فرض مقابل ) مورد بررس ی قـرار گرفته واظهار نظر پاسخ دهنده گان در این مورد نیز ارزیابی شده است،
فرضیه ۱ (H1): اعمال مدیریت بر مبنای نگرش انسانی، در سیستمهای صنعتی بر افزایش سطح بهره وری تاثیر دارد،
فرضیه ۲ (H2): توجه به مشکلات شخصی وشغلی کارکنان در افزایش سطح بهره وری تاًثیر دارد،
فرضیه ۳ (H3): شرکت دادن کارکنان در فعالیتها و امور مختلف سازمان در افزایش سطح بهره وری تاًثیر دارد،
نتیجه اینکه : طی انجام روشها ی تحل یل آمار توص یفی ، استنباط ی وآزمون فرضها یی که رو ی اطلاعات حاصل از جمع آوری داده ها انجـام گرفتـه اسـت فرضهای فوق الذکر مورد تاً یید قرار گرفت و بر اساس آراء موافق ۸ / ۲۸ % شرکت کننده گان در این نظر سنجی ، مشخص شد با احتمال ۵۹ % بیش از ۰۶ % افراد شاغل در مجموعه صنعتی مورد نظر موافقت خود را مبنی بر تاً ثیر مثبت بکارگیری مدیریت مبتنی بر روابط انسانی بر سطح بهـره وری اعـلام نموده اند وطالب اجرای آن هستند،