سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سید محمد حسین وزیریان – یزد شهرک صنعتی مجتمع صنایع لاستیک یزد

چکیده:

نظر به اینکه یکی از وظایف مدیران در فراگرد مدیریت . هدایت سازمان در جهت نیل به اهداف و تحقق سیاستهای برنامه ریزی شده می باشد و میزان موفقیت آنها به روش های جلب و عملکرد کلیه کارکنان بستگی دارد لازم است به نیروی انسانی به عنوان جزء لاینفک و مؤثر در انجام امور سازمان بطور خاص توجه شود،ازآنجا که فرآیند مدیریت و نظریه های نوین و دستاوردهای تازه دراین حوزه . متوجه بهبود فضای انسانی . تامین رضایت فردی و شغلی اعضا ء و افزایش کارآیی و نهایتا ارتقاء سطح بهروری در سازمان می باشد، در این تحقیق یک جمعیت نمونه ( محدود ) ۳۶ نفری از جا معه آماری مورد نظر انتخاب گردیده و روش تحقیق بکار گرفته شده، انجام پرسش و پاسخ از طریق توزیع و جمع آوری پرسشنامه بوده است که به عنوان ابزار تحقیق از آن استفاده شده است و در سه گروه پنج سوالی تنظیم شده و در هر گروه از سوالات یکی از فرضیات زیر ( بر اساس فرض مقابل ) مورد بررسی قرار گرفته و اظهار نظر پاسخ دهنده گان در این مورد
نیز ارزیابی شده است . فرضیه H1 ) :1 ) اعمال مدیریت بر مبنای نگرش انسانی . در سیستمهای صنعتی بر افزایش سطح بهروری تاثیر دارد . فرضیه H1 ):2 )توجه به مشکلات شخصی وشغلی کارکنان در افزایش سطح بهروری تاثیر دارد . فرضیهH1 ) :3 )شرکت دادن کارکنان در فعالیتها و امور مختلف سازمان در افزایش سطح بهروری تاثیر دارد . نتیجه اینکه : طی انجام روشهای تحلیل آمار توصیفی . استنباطی و آزمون فرضهایی که روی اطلاعات حاصل از جمع آوری داده ها انجام گرفته است فرضهای فوق الذکر مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس آراء موافق %۸۲/۸ شرکت کننده گان در این نظر سنجی . مشخص شد با احتمال %۹۵ بیش از %۶۰ افراد شاغل در مجموعه صنغتی مورد نظر موافقت خود را مبنی بر تاثیر مثبت بکارگیری مدیریت مبتنی بر روابط انسانی بر سطح بهره وری اعلام نموده اند و طالب اجرای آن هستند .