سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هادی عامری خواه – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
عطااله خادم الرسول – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
فرج اله راد یوسفی – کارشناس کشت و صنعت دعبل خزاعی
لطف اله عبدالهی – دستیار علمی دانشگاه پیام نور خوزستان

چکیده:

به منظور بررسی واکنش مقادیر کود نیتروژنه و تقسیط آن بر روی عملکرد و اجزا عملکرد نیشکر، تحقیقی در کشت و صنعت دعبل خزاعی انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار سطح برنامه مدیریت نیتروژن و در چهار تکرار بود . برخی از نمونه گیری ها شامل: درصد نیتروژن گیاه ، سرعت رشد محصول ، سرعت رشد نس بی، سرعت جذب خالص و وزن ماده خشک می باشد. جهت بررسی کارایی مصرف نیتروژن ضرایبی عبارت از تقسیم اجزای مختلف عملکرد بر مقدار نیتروژن مصرفی تعریف و بررسی گردید. مقدار کود شامل ۳۵۰ و ۲۵۰ کیلوگرم در شکل اوره و تقسیط ها شامل T3 =160 -90 ،T2 =150-200 ،T1 = 200 -150 و T4 =90 -60 کیلوگرم بوده است . نتایج آنالیز واریانس اثر تیمارهای آزمایشی نشان دهنده معنی دار بودن چهار عامل کارایی مصرف نیتروژن در عوامل عملکرد نی ، عملکرد شکر زرد ، شکر سفید و نیز متوسط میزان نیتروژن گیاه نیشکر است. تیمار T4 بهترین کارایی مصرف نیتروژن را نشان داد. نتایج نشان داد که استفاده از ۲۵۰ کیلوگرم کود نیتروژنه در شکل اوره و در دو قسط بهتر است و بواسطه کم بودن فاصله میان آبیاری ها، بیشتر بودن قسط دوم کارایی مصرف نیتروژن را افزایش داده و از لحاظ اقتصادی به صرفه تر است.