سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صمد روشن انتظار – دانشگاه تبریز – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی
حبیب تجلی – دانشگاه تبریز – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی

چکیده:

در این مقاله طیف گسیل خودبخودی اتم سه ترازی واقع در بلور فوتونیک مطالعه می شود . در مدل حاضر فرض بر این است که یکی از گذارهای اتمی با مدهای خلاء فضای آزاد و گذار دیگر با مدهای گاف باند فوتونیکی حاوی مدهای نقصان ساختاری اندرکنش می کند . نشان داده می شود که در طیف گسیل خودبخودی گذار در فضای آزاد، خطوط تاریک ( شدتهای صفر در طیف ) وجود دارد و تعداد این خطوط تاریک به همسانگرد یا ناهمسانکرد بودن بلور فوتونیک وابسته است.