سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهرام رضایی – استاد، گروه فرآوری مواد معدنی، دانشگاه امیرکبیر تهران
سید محمدجواد کلینی – استادیار، گروه فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
بهزاد شهبازی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

دو پارامتر خیلی مهم فیزیکی و تکنولوژیکی توانایی شناور شدن ذرات، محدوده فوقانی و پایینی ابعاد آنها است. ذراتی که انرژی جنبشی بیشتری نسبت به انرژی جدایش خود از حباب دارند، نمی توانند شناور شوند. بنابراین با توجه به انرژی داده شده به سیستم و دانسیته ذرات، حداکثر اندازه ای را برای توانایی شناور شدن یک ذره می توان در نظر گرفت. در این تحقیق با استفاده از ذرات درشت کوارتز، نقش پارامترهای هندسی سلول فلوتاسیون در بازیابی ذرات درشت بررسی شد. برای بررسی پارامترهای هندسی دستگاه فلوتاسیون از روش تاگوچی استفاده گردید تا تاثیر چهار عامل طول ضلع سلول، ارتفاع سلول، فاصله همزن از کف سلول و درصد وزنی جامد در پالپ در توانایی فلوتاسیون ذرات درشت معین گردد. بر طبق مطالعات، در شرایطی که طول ضلع سلول ۰/۱۵متر، ارتفاع سلول ۰/۱۰ متر، فاصله همزن از کف سلول ۱/۲۵ متر و درصد وزنی جامد در پالپ ۲۰ بود، بیشترین بازیابی برای ذرات درشت کوارتز برابر با ۳۷/۹۹% بدست آمد.