سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرتضی زیودار – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی شیمی
رهبر رحیمی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی شیمی
محمد نصراصفهانی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
مسعود حق‌شناس فرد – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

آکنه های ساختار یافته نسبت به آکنه های نامنظم و سینی ها، دارای مزایای زیادی از جمله افت فشار کمتر و راندمان و ظرفیت بالاتر می باشند و به همین دلیل در صنعت کاربرد فراوانی دارند . یکی از شاخصهای مهم در طراحی برجهای آکنده حاوی آکنه های ساختار یافته، افت فشار جریان گاز در طول برج می باشد . نوع آک نه و مشخصات هندسی آن مثل سطح ویژه، ابعاد و زاویه کانال و تخلخل بستر، از پارامترهای مؤثر بر افت فشار می باشند . در این مقاله، اثر این پارامترها بر افت فشار جریان گاز توسط آنالیزCFDمورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل از آنالیز CFDبا داده های تجربی و مدل ریاضی Bravoمطابقت خوبی نشان می دهند . خطای نسبی متوسط مربوط به نتایج CFD و داده های تجربی در مورد آکنه های مختلف متفاوت بوده و بین %۳/۳% تا حداکثر %۱۶/۱ می باشد. نتایج نشانمی دهند که باکاهش سطح ویژه، افزایش تخلخل بستر، افزایش زاویه کانال نسبت به محور برج و افزایش ابعاد کانال در آکنه های ساختار یافته، افت فشار در طول برج کاهش می یابد . بر طبق این نتایج، با افزایش زاویه کانال از ٤٥ به ٦٠ درجه، افت فشار بطور متوسط % ۵۹/۶ ، کاهش می یابد و با فازایش تحلحل بستر از ۶۲% به حدود ۹۸% افت فشار در حدود % ٤٠ کم می شود . همچنین در مورد آکنه های گروهFlexipak با کاهش سطح ویژه از ، (m-1 ) 453 به (m-1) 223، افت فشار به میزان ۵۷/۶% کاهش خواهد یافت.