سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا طباطبائی نژاد – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی سهند
الناز خداپناه – پردیس دانشگاه صنعتی سهند – تبریز

چکیده:

برشهای سنگین هیدروکربنی تشکیل دهنده بخش مهمی از سیالات هیدروکربنی هستند که هنگام تعیین خواص ترمودینامیکی و رفتارحجمیشان توسط معادلههای حالت، مشکلات عمدهای را به وجود میآورند. این مشکلات از مشخصسازی نامناسب برشهای سنگین ناشی میشود. مشخصسازی مناسب اجزای سنگین، به خصوص زمانی که معادلات حالت مکعبی و/ یا مدلهای ترمودینامیکی تشکیل فاز جا مد برای توصیف رفتار پیچیده سیالات مخزنی مورد استفاده قرار میگیرند، اهمیت بسیار زیادی مییابد. در این کار، اثر مشخصسازی اجزای سنگین در مدلسازی ترمودینامیکی تشکیل رسوب واکس،با استفاده از مدلهای مختلف شاملPan ، Won و مدل پیشنهادی، بررسی شده است. برایمشخصسازی جزء سنگین با استفاده از دو جزء C10+ , C7+ جزء مجازی، انجام شده است. نتایج نشان میدهد که برای پیشبینی بهتر تشکیل رسوب واکس، توزیع جزء سنگین، ضروری است.توزیع + ۱۰C با استفاده از یک تابع توزیع مناسب به روش نیمه پیوسته، بهبود قابل توجهی در پیشبینی دما و مقدار رسوب واکس در مقایسه با توزیع جزء + ۷C نشان داده است. در پیشبینی WAT و مقدار رسوب واکس، مدل پیشنهادی نتایج بهتری در مقایسه با دو مدل دیگر(Won & Pan) نشان داده است.