سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
یوسف نصیری – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
فرمیسک ولی محمدی – دانشجوی دکترای زراعت گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:
بابونه از جمله گیاهان دارویی با ارزش و شناخته شده است که در صنایع مخ تلف آرایشی، بهداشتی و دارویی کاربرد دارد. این آزمایش جهت بررسی دو روش مصرف خاکی و برگی پاشی آهن و روی بر عملکرد و شاخص های برداشت بابونه در گلخانه پژوهشی دانشگاه تبریز انجام شد. آزمایش در قالب طرح کرتهای کاملاً تصادفی با ۱۲ تیمار و در سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل A) شاهد ، B ) سی میلیگرم سولفات آهن در کیلوگرم خاک ، C) بیست و دو میلی گرم سولفات روی در کیلوگرم خاک ، D) ا E ،B+C و F به ترتیب محلولپاشی سولفات آهن ۳/۵ و ۷ هزار ، G و H بترتیب محلولپاشی سولفات روی ۲/۵ و ۵ در هزار ، I) ا E+G و J) ا E+H و K) ا F+G و L) ا F+H بودند. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد کاپیتول، درصد اسانس و شاخص برداشت اسانس معنیدار و بر شاخص برداشت کاپیتول غیر معنیدار شد. بیشترین عملکرد کاپیتول به ترتیب در دو تیمار مصرف خاکی آهن + روی (D) و محلول پاشی آهن ۷ در هزار + روی ۵ در هزار (L) مشاهده شد که نسبت به شاهد ۶۸/۸ و ۵۲/۶ درصد افزایش داشتند. تیمارهای J ،K ،L ،D و I نیز به ترتیب باعث افزایش معنیدار درصد اسانس و شاخص برداشت اسانس نسبت به شاهد شدند. درنهایت از نتایج چنین استنباط میشود که مصرف خاکی و محلولپاشی آهن + روی نسبت به مصرف تکی آنها بر عملکرد کمی و کیفی بابونه مزیت بیشتری دارد و در شرایطی که امکان مصرف خاکی آنها وجود نداشته باشد محلول پاشی می تواند جایگزین آن گردد.