سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جهانبخش میرزاوند – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس

چکیده:

روی از جمله عناصر غذایی ضروری گیاه به شمار می رود. به طوری که کمبود آن بعد از نیترو ژن بیشتر از هر عنصر غذایی ضروری، رشد برنج (Oryza Sativa L.) را محدود می سازد . کمبود روی در برنج در سرتاسر دنیا گزارش شده است . ویژگی ها ی خا ک نظیر pH (پ هاش ) بالا، کمی ماده آلی ، حضور نسبتًا زیاد کربنات کلسیم، غرقاب کردن خا ک و همکنش عناصر غذایی نظیر فسفر بر احتمال بروز علا یم کمبود روی در برنج تاثیر دارد ( ۸). جهت روشن شدن تاثیر میزان مصرف روی بر ، عملکرد و تر کیب شیمیایی برنج رقم قصردرشتی در شرایط مزرعه این طرح تهیه و با مصرف خا کی چهار سطح روی (۰، ۵، ۱۰ و ۱۵ کیلو گرم روی در هکتار) از منبع سولفات روی در دو سال با چهار تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا گردید . نتایج نشان داد که مصرف سولفات روی در خا ک در سال اول بر تعداد دانه در خوشه ، درصد فسفر دانه و غلظت روی پوسته درسطح پنج درصد و بر عملکرد دانه و درصد پروتئین دانه در سطح یک درصد معنی داراست. از طرفی در سال دوم مصرف سطوح مختلف سولفات روی در خا ک بر درصد نیتروژن، درصد پتاسیم ، تعداد دانه در خوشه در سطح پنج درصد و غلظت منگنز دانه در سطح یک درصد معنی دار بود. از نتایج چنین بر می آید که مصرف عنصر روی در خاک های آهکی ضروری است . اما در خصوص منبع کودی، روش مصرف و مقدار مصرف در خاک ها ی مختلف استان فارس نیا ز به تحقیقات بیشتری است.