سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی سعیدی – استاد‐ دانشکده مهندسی مواد‐ دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین گلمکانی – کارشناسی ارشد
مرتضی شمعانیان – استاریار ‐ دانشکده مهندسی مواد‐ دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در فرآیند فولاد سازی در کوره های قوس الکتریکی به طور سنتی از ترزیق کربن به همراه اکسیژن استفاده میگردد. چنانچهDRIمصرفی در این کوره ها به اندازه کافی کربن نداشته باشد، کربنتزریقی نقش احیای اکسیدهای آهن باقیمانده درDRIرا خواهد داشت. تحقیقات نشان داده است که پرت کربن غیر ترکیبی چه همراه DRI کربن آزاد و دوده) و چه به صورت تزریقی همچون انواع مختلف کک زیاد است و ثانیًا راکتیویته کربن ترکیبی یا کربن حل شده در آهن برای احیای اکسیدهای آهن موجود در سرباره بسیار بالاتر از کربن تزریقی است. از این رو مصرف چدن در شارژ فلزی کوره های قوس نه تنها به عنوان جایگزین قسمتی از قراضه بلکه به عنوان یکعامل بالقوه جهت وارد نمودن کربن ترکیبی به کوره و امکان جایگزینی آن با کربنهای غیر ترکیبی همچون ککو … و در نتیجه بهبود کیفیت فولاد تولیدی و سرعت بخشیدن در روند افزایش بازده، در چند سال اخیر شدیدًا مورد استقبال فولادسازان قرار گرفته است. در این تحقیق، عملیات شارژ قراضه چدنی به عنوان جایگزین مقداری از قراضه آهنی در کوره های قوس الکتریکی شرکت فولاد مبارکه انجام شد. جدا از انجام مطالعات اولیه بر روی بالانس جرمی و همچنین ارزیابی قیمت تمام شده مواد، یکسری آزمایشهای تجربی نیز در دو کوره مختلف انجام شد و نتایج نهائی نشان دادند که استفاده از ٧ تن قراضه چدنی جدا از جایگزینی آن با همین مقدار قراضه آهنی و کاهشمشکل کمبود قراضه, میتواند باعث کاهشمصرف ککبه میزان یکتن گردد و این در حالی است که هیچگونه هزینه اضافی نیز بر ناحیه فولاد سازی تحمیل نمیگردد