سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا ذبیحی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
امیر فتوت – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان دانشگاه فردوسی مشهد و موسسه تحقیقات خاک و آب,
اسماعیل بغوری – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان دانشگاه فردوسی مشهد و موسسه تحقیقات خاک و آب,
علی حسینی راد – کارشناس بخش تحقیقات خاک و آب خراسان

چکیده:

به منظور بررسی اثر مصرف فاضلاب تصفیه شده طی فرایند هوادهی بر خصوصیات شیمیایی خا ک و تجمع عناصر کمیاب سرب و کادمیوم در گیاها ن آبیاری شده با فاضلاب ، طرحی در قالب بررسی مزرعه ای در اراضی کشت و صنعت مزرعه نمونه استان قدس رضوی در منطقه طرق مشهد اجرا گردید .در هر دو سال قبل از انجام عملیات کشت از فاضلاب و خا ک مزارع مورد نظر به عمق ۱۵-۰ و ۳۰-۱۵ سانتی متری در دو تکرار از هر قطعه نمونه برداری شد و در آزمایشگاه با انجام دو تکرار ویژگی ها ی مختلف نمونه ها شامل pH ،Ec ، بافت، مواد آلی، N، قابل جذب، pb ،Zn ،Fe ،K ،P و اندازه گیری شد . در مزارع فوق گیاه سورگوم به روش جوی و پشته در اواخر فروردین ماه و اواسط اردیبهشت ماه توسط زارعین نیمه کار و با استفاده از ادوات کشت و صنعت کشت گردید نتایج آ نالیز نمونه های خاک قبل و بعد از کشت نشان می دهد مصرف فاضلاب باعث افزایش شوری از ۰/۷۵ به ۲/۴۵ میلی موس بر سانتی متر و کاهش درصد کل مواد خنثی شونده شده است. مصرف فاضلاب تاثیر چندانی بر میزان عناصر کادمیوم و سرب در خاک نداشته است.