سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
یوسف نصیری – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
احسان موحدی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
فریبرز شکاری – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
عبدالله جوانمرد – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه

چکیده:
به منظور بررسی اثر کودهای زیستی و روی بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی مرزه آزمایشی در سال ۱۳۹۲ به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه اجرا شد. تیمارها شامل کودهای زیستی (عدم تلقیح بذور، تلقیح بذور با نیتروکسین و تلقیح بذور با سوپر نیتروپلاس) و محلولپاشی گیاهان با سولفات روی (غلظت های صفر، ۲/۵ و ۵ درهزار) بودند. نتایج نشان داد که اثر کودهای زیستی و روی بر عملکرد گیاه، درصد اسانس و عملکرد اسانس معنیدار شدند. بیشترین عملکرد خشک مرزه در تلقیح با کود زیستی سوپر نیتروپلاس به دست آمد که با شاهد اختلاف ۲۲/۶ درصدی داشت. در مورد درصد اسانس و عملکرد اسانس هردو کود زیستی نیتروکسین و سوپر نیتروپلاس باعث افزایش مقدار آنها نسبت به شاهد شدند. محلول پاشی سولفات روی با غلظت ۲/۵ در هزار و یا ۵ درهزار بدون تفاوت معنیدار با یکدیگر باعث افزایش معنیدار تمام صفات مورد بررسی شدند. بیشترین درصد اسانس به ترتیب در تیمارهای محلولپاشی سولفات روی ۵ در هزار و تلقیح با سوپر نیتروپلاس، محلولپاشی روی ۲/۵ در هزار و تلقیح با نیتروکسین و محلولپاشی روی ۵ در هزار و تلقیح با نیتروکسین به دست آمد. این تیمارها که به طور میانگین باعث افزایش ۳۵/۵ درصدی مقدار اسانس مرزه شدند.