سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد قنبری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات,
محمد گلوی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات,
نصرا. . بصیرانی – استادیار گروه خاکشناسی
حمید رضا فنایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر کود دامی بر خصوصیات فیزیکی و ش یمیایی خاک و همچنین عملکرد گیاه زراعی آزمایشی در مزرعه زیره سبز واقع در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زهک -‐ زابل در چهار تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد مصرف کود دامی باعث افزایش میزان نیتروژن، فسفر، پتاس یم، کربن آلی و سولفات خاک شد در حالیکه میزان مجموع کاتیونها و آنیونهای خاک با مصرف کود دامی کاهش معنی داری یافت . pH و هدایت الکتریکی خاک نیز با مصرف کود کاهش یافت . کود دامی باعث افزایش معنی دار عملکرد دانه و بیولوژیک زیره سبز شد. تغییرات شوری خاک در طول فصل زراعی بر اثر بادهای موسمی زیاد بوده و مصرف کود دامی به اصلاح خاک و کاهش غلظت املاح کمک کرده و ضمن افزایش فراهمی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و سا یرعناصر مورد نیاز، بستر مناسبی برای رشد ریشه و جذب آب آماده می کند.