سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الهیار فلاح – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور- آمل
مهیار گرامی – مدرس دانشگاه پیام نور مازندران
حسین الیاسی – کارشناس ارشد زراعت- موسسه تحقیقات برنج -آمل

چکیده:

رقم طارم محلی یکی از مهمترین برنج معطر دنیا محسوب می شود . با وجود مفید بودن عنصر سیلیس برای گیاه برنج، هنوز ضروری بودن آن به اثبات نرسیده است . به منظور بررسی اثر کود های سیلیکات پتاسیم و اوره، طرحی به صورت کامل تصادفی در قالب فاکتور با سه تکرار در شرایط گلدانی در گلخانه موسسه تحقیقات برنج کشور (آمل) درسال زراعی ۱۳۸۳ انجام شد. تیمارها، شامل سه سطح ازت (۰-۵۰-۱۰۰ پی پی ام) و سه سطح سیلیس ( ۰-۵۰-۱۰۰ پی پی ام) که جمعاً ۹ ترکیب تیماری شدند در سه تکرار اجراء شدند . هر گلدان شامل سه کپه و هرکپه دارای ۴ عدد گیاهچه ۲۵ روزه برنج طارم محلی بود. در مرحله گلدهی، ارتفاع گیاه، تعداد پنجه، سطح برگ، وزن خشک ساقه، برگ و کل، میزان کلروفیل a و b برگ اندازه گیری شد. شد. نتایج نشان داد که کود اوره (ازت) بر روی ارتفاع گیاه ، تعداد پنجه ، سطح برگ، وزن خشک برگ و وزن خشک کل در سطح احتمال ۱% معنی دار ولی روی وزن خشک ساقه درسطح احتمال ۵% معنی دار است . اثر کود سیلیکات پتاسیم (سیلیس) بر روی ارتفاع گیاه ، وزن خشک ساقه و وزن خشک کل در مقایسه میانگین تیمار ها با وجود روندی افزایش تفاوت نشان نمیدهد، ولی بر روی سطح برگ و وزن خشک برگ این تفاوت مشهود است و در سطح احتمال ۵% معنی دار است . اثر متقابل سیلیس و ازت در سطوح بالای مصرف ازت و سیلیس بر ارتفاع گیاه کاهش معنی دار داشته است ولی بر تعداد پنجه در کپه ، وزن خشک برگ و وزن خشک کل با وجود روند افزایشی معنی دار نبوده است. هر دو عنصر ازت وسیلیس باعث افزایش کلروفیل a و b شده است.