سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین محمدی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سعید خاوری خراسانی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
هادی افشار – مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

این بررسی به منظور ارزیابی اثر مصرف مقادیر مختلف آب آبیاری روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در سال زراعی ۱۳۸۵ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی طرق مشهد انجام گرفت . آزمایشی به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. کرت های اصلی شامل سه سطح آبیاری ۸۰، ۱۰۰، ۱۲۰ درصد نیاز آبی گیاه، کرت های فرعی شامل دو آرایش کاشت یک و دو ردیفه و کرت های فرعی فرعی شامل سه تراکم ۷۵، ۹۰ و ۱۰۵ هزار بوته در هکتار بودند . نتایج به دست آمده نشان داد که افزایش سطح آبیاری از ۸۰ تا ۱۲۰ د رصد نیاز آبی گیاه، موجب افزایش ارتفاع گیاه و ارتفاع اولین بلال ، قطر بلال ، وزن هزار دانه ، عملکرد دانه ، تعداد برگ بالای بلال گردید و از طرف دیگر موجب کاهش فاصله زمانی شروع گرده افشانی تا ظهور کاکل ها گردید. اما اثر آن بر روی صف ت تعداد ردیف دانه در بلال معنی دار برآورد نشد. اثر آرایش کاشت بر روی ارتفاع بلال و تعداد برگ بالای بلال معنی دار گردید و بر روی بقیه صفات معنی دار نشد. اثر تراکم هم فقط بر روی طول و قطر بلال معنی دار شد.