سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد قاسمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
محمد قاسمی – دانشگاه زابل
احمد قنبری – دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف کود دامی و شیمیایی و ترکیب آن ها بر شاخص های کیفی علوفه ذرت، رقم سینگل کراس ٧٠٤ در اسفند ماه ۱۳۸۰ در مزرعه آموزشی تحقیقاتی دانشگاه زابل واقع در چاه نیمه انجام گرفت . آزمایش بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا گذاشته شد . که در آن نوع کود با سه سطح ، ( ١-‐کوددامی ٢-‐کود شیمیایی KNP و ۳- کود دامی بعلاوه کود شیمیایی NKP)، بعنوان فا کتور اصلی و مقدار کود با ٤ سطح، (کود دامی ۶۰-۴۵-۳۰-۰ تن در هکتار و سولفات پتاس، ۲۵۰-۱۵۰-۵۰-۰ کیلوگرم در هکتار و سوپر فسفات ۳۰۰-۲۰۰-۱۰۰-۰ کیلوگرم در هکتار و اوره ۴۰۰-۳۰۰-۲۰۰-۰ کیلوگرم در هکتار) به عنوان فا کتور فرعی پیاده گشت . نتایج بدست آمده، نشان داد که اثر نوع کود بر درصد پروتئین، درصد خا کستر معنی دار بوده بیشترین درصد خا کستر در کود دامی و بیشترین درصدپروتئین، در کود شیمیایی مشاهده شد . اثر سطوح کود بر روی درصد فیبر محلول در حلال خنثی، درصد پروتئین، درصد خاکستر و درصد نیتروژن معنی دار بود.