سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعادت اله میرزاپور – رئیس آموزشکده فنی شهربابک
خجسته ملایی – رئیس دبیرستان شهید اسلامی شهربابک

چکیده:

به منظور بررسی ا ثر مقادیر مختلف کود نیتروژن ( ۱۸۰، ۱۵۰ و ۲۱۰ کیلو گرم کود نیتروژن خالص در هکتار ) بر روی عملکرد و اجزا عملکرد دو رقم گندم روشن وپیشتاز این آزمایش در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ انجام شد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرع ه هنرستان کشاورزی شهربابک اجرا گردید . نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عملکرد دانه ، تعداد دانه در سنبله و تعداد پنجه بارور رقم پیشتاز به طور معنی داری بیشتر از رقم روشن بود . افزایش مقدار کود نیتروژن باعث افزایش بسیار معنی دار ارتفاع ساقه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله ، تعداد پنجه بارور، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، عملکرد دانه ودرصد پروتئین دانه ارقام مورد مطالعه گردید.