سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مرضیه تیموریان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل
محمد گلوی – استادیار رشته زراعت دانشگاه زابل
همت اله پیردشتی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مرتضی نصیری – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

برنج اصولا یک گیاه آسیایی است و به همین دلیل حداکثر سطح کشت برنج در کشورهای آسیایی و بویژه در آسیای جنوب شرقی می باشد ( امیری لاریجانی و سلیمانی، ).۱۳۸۴ برنج غذای اصلی و مهم مردم ایران است که از سال ۱۳۵۰ به بعد مصرف آن در ایران رواج گسترده ای یافته و در سالهای بعد با دو برابر شدن جمعیت، مصرف آن سه برابر شده و دولت مجبور به وارد کردن برنج برای جبران کمبود آن به داخل شد ( اخوت و وکیلی، ).۱۳۷۶ سیستمهای تولید جدید محصول برنج نیازمند عملیات مدیریتی کارا، پایدار و از نظر محیطی سالم می باشند و در این سیستمها نقش نیتروژن به عنوان یک عامل کلیدی برای رسیدن به عملکرد مطلوب در برنج انکارناپذیر است ( فاجریا و بالیگار، (.۲۰۰۱ تیمسینا و همکاران (۲۰۰۲) گزارش کردند که تجمع کل ماده خشکدر طول دوره رشد برنج بطور معنی داری تحت تاثیر مقادیر کود نیتروژن قرار می گیرد . بررسی گزارشات یک روش ساده و بدون تخریب برای سنجش میزان کلروفیل برگ استفاده از کلروفیل سنج یا SPAD می باشدکه می تواند نیتروژن برگ را تعیین کند ( پنگ و همکاران، .۱۹۹۹ ، مارک ول و همکاران، ).۱۹۹۵ مقادیر SPAD در گروههای مختلف برنج متفاوت است ( پنگ و همکاران، (۱۹۹۶ همچنین حد آستانه SPAD در گروههای مختلف برنج فرق می کند که این مقدار در ارقام پاکوتاه ایندیکا ۳۵ تا ۳۷ و در ارقام بومی، اصلاح شده و معطر ۳۲-۳۰ متغیر است ( بلاسوبرامانیان، ).۱۹۹۹ در مورد اثر نیتروژن بر عملکرد دانه تحقیقات متعددی انجام شده است بطور کلی با افزایش مقدار نیتروژن تا یک حد معین عملکرد دانه به میزان قابل توجهی افزایش می یابد ( بیندرا و همکاران، ).۲۰۰۰ هدف از این مطالعه تعیین تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر روی میزان کلروفیل برگ و عملکرد بیولوژیک ارقام مختلف برنج می باشد .