سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عمران نعمت پور – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس
سیدمجید میرلطیفی – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس
کوروش محمدی – دانشیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس
عباس خاشعی سیوکی – دانشجوی دکتری گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اثر روش های مختلف محاسبه مقاومت آیرودینامیکی (ra) بر برآورد تبخیر – تعرق مرجع توسط معادله پنمن مانتیس با استفاده از ۷۰ روز داده ساعتی بررسی گردید برای محاسبه ra از روش های پنمن مانتیس و پنمن مانتیس فائواستفاده گردید. همچنین به منظور تصحیح ra برای لحاظ نمودن اثر وضعیت پایداری اتمسفر از مدل هایThom، Rosenberg- Verma، Monteith_Hatfield، Mahrt_Ek، Choudhury_1، Choudhury_2 استفاد ه شد. محاسبات به دو روش مجموع تبخیر – تعرق ساعتی و تبخیر – تعرق روزانه انجام گرفت . تصحیح ra به دو روش Mahrt_Ek و Choudhury_1 دقت محاسبات تبخیر – تعرق را تا حد مطلوبی بهبود داد. از میان مدلهای روزانه مدل Todorovic با r2 شیب و عرض از مبدا خط رگرسیون به ترتیب ۰/۹۲ ، ۰/۷۴ و ۰/۲۱ دقیق تین نتایج را ارائه کرد. دقت مدل های مجموع تبخیر – تعرق ساعتی بیشتر از مدلهای تبخیر – تعرق روزانه حاصل گردی.