سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

روزبه پرویز – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
یوسف حاج کریم خرازی – استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا خاوندی – دانشیاردانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین نوشتار رفتار سایشی پنج نمونه لنت ترمز بدون ازبست حاوی مقادیر مختلفی کوارتز و الیاف اهن به عنوان ماده ساینده توسط یک ماشین ازمون سایش لنت ترمز دردو مرحله که هر مرحله شامل ۲۰ ترمز بود مورد بررسی قراگرفت. سپس نمونه ها به مدت ۱۵ دقیقه تحت ترمز گیری بدون توقف تا رسیدن به دمای ۳۵۰±۱۰ درجه قرارگرفتند. به منظور بررسی تشکیل فیلم سایش و همچنین سطوح تماس بعد از انجام تست سایش تعدادی از نمونه ها مورد مطالعه میکروسکوپی توسط میکروسکوپ الکترونی قرار گرفتند. بررسی نتایج به دست آمده از تست سایش و همچنین مطالعه میکروسکوپی نشان داد که با افزایش درصد ماده ساینده اختلاف عدد سایش بین مرحله اولیه و ثانویه و همچنین عدد سایش کل نمونه کاهش یافته و نیز میزان تغییرات و محدوده تغییرات عدد سایش نیز کاهش می یا بد. همچنین با افزایش درصد وزنی ماده ساینده افت عدد سایش بعد از دمای Fade با افزایش دما کاهش می یابد.