سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرتضی نصیری – موسسه تحقیقات برنج کشور
داوود براری – موسسه تحقیقات برنج کشور
ناصر شرفی – موسسه تحقیقات برنج کشور
صالح نصیری – موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

این آزمایش با عنوان بررسی مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن بر ویژگیهای زراعی ، عملکرد و اجزا عملکرد ارقام برنج به صورت آزمایش کرت ها ی دوبار خرد شده در قالب طر ح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد . در این آزمایش فاکتور اصلی شامل مقادیر مختلف کود ازت (اوره) در سه سطح (۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار ) و فاکتورهای فرعی شامل تقسیط کود ازته در سه سطح (۵۰% پایه، ۲۵ % اواسط پنجه زنی و ۲۵ % زمان تشکیل خوشه – ۲۵ % پایه، ۵۰ % اواسط پنجه زنی و ۲۵ % تشکیل خوشه و ۲۵ % پایه، ۲۵ % اواسط پنجه زنی و ۵۰ % تشکیل خوشه) و فاکتور فرعی در سه سطح شامل رقم(طارم، شفق و برنج هیبرید ) بوده است . نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که مقادیر مختلف کود نیتروژن و رقم بر عملکرد اثرات معنی داری دارند (۰/۰۱>p) همچنین مشخص شد که اثرات متقابل تقسیط در مقادیر کود در سطح ۵% و تقسیط در رقم در سطح ۱% معنی دار شد . در این بررسی اثر تقسیط کود بر عملکرد معنی دار نشد ولی بالاترین میانگین عملکرد ۶/۱۷ در هکتار مربوط به تقسیط نوع اول ( ۵۰% ، ۲۵% و ۲۵%) می باشد. در میان ارقام از نظر عملکرد ، برنج هیبرید (بهار ۱) با ۶/۳۹ تن در هکتار بیشترین عملکرد را به خود اختصاص داده است. نتایج حاصل از درصد باروری بین واریته ها نشان می دهد که رقم طارم دارای بیشترین درصد باروری (۸۳/۰۵درصد ) و برنج هیبرید (بهار ۱) دارای کمترین درصد باروری (۶۴/۱۹ درصد ) بوده است . صفت بعدی که در این ازمایش مورد بررسی قرار گرفت شاخص برداشت بود که بیشترین مقدار مربوط به رقم پرمحصول شفق یا میانگین ۵۱/۹۹% و سپس برنج هیبرید با میانگین ۴۸/۷۰% و رقم طارم در مرتبه آخر با میانگین ۳۸/۰۸% قرار گرفت . رقم شفق بیشترین مقدار وزن هزار دانه (۲۴/۹۲ گرم ) و برنج هیبرید کمترین وزن هزار دانه (۲۳/۳۸ گرم) را داشته است.