سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی زیودار – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی شیمی,
رهبر رحیمی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی شیمی
مسعود حق شناس فرد – دانشگاه آزاد اسلامی, گروه مهندسی شیمی, شهررضا
علیرضا میراولیائی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

عملکرد برجهای تقطیر واکنشی با آکنه های کاتالیستی ساختار یافته به پارامترهای زیادی از قبیل ماندگی مایع, افت فشار, مقدار و نوع کاتالیست, شکل آکنه کاتالیستی, توزیع زمان اقامت, راندمان جداسازی و سینتیک واکنش وابسته می باشد. حرکت سیال تأثیر بسیار زیادی روی پارامترهای هیدرودینامیکی و در نتیجه افزایش مقیاس برجهای تقطیر واکنشی دارد. در این بررسی افت فشار و ماندگی مایع در دو برج به قطر ۰/۱ و ۰/۲۴ متر توسط معادلات موجود در مراجع محاسبه و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده اند. مقدار متوسط خطای نسبی بین نتایج تجربی و محاسباتی برای افت فشار خشک و مرطوب به ترتیب برابر۶/۱ و ۷/۵ درصد و برای ماندگی مایع در کانالهای باز تقریبًا ۴/۵ درصد می باشد. در سرعت ظاهری گاز برابر ۰/۶m/s و سرعت ظاهری مایع برابر ۰/۰۱۵m/s ، افت فشار در برج به قطر ۰/۲۴ متر تقریبًا ۲۲ درصد نسبت به برج با قطر ۰/۱ متر کمتر می باشد. همچنین ماندگی مایع در سرعت ظاهری مایع برابر ۰/۰۱۵m/s ، در برج بزرگتر, تقریبًا ۷۲ درصد کمتر از برج با قطر ۰/۱ متر می باشد.