سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدروح الله حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهند
احمدعلی آماده – استادیار دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی متالورژی و مواد
سعیدرضا ا… کرم – استادیار دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی متالورژی و مواد

چکیده:

تکنیک های پلاریزاسیون DC ، اندازه گیری جریان در پتانسیل ثابت و همچنین تست های کاهش وزن برای بررسی اثر ممانعت از خوردگی اکسید عناصر نادر خاکی روی فولاد ساده کربنی در
محلول های حاوی کلرید سدیم بکارگرفته شد . همچنین فرآیند ممانعت از خوردگی در غلظت های مختلف یون کلرید محلول بررسی گردید . نتایج حاصل از این بررسی ها ن شان می دهد که اکسید
عناصر نادر خاکی می تواند به عنوان ممانعت کننده مختلط ( کاتدی و آندی ) در محلول کلرید سدیم روی فولاد ساده کربنی عمل نماید . سهم هر یک از ممانعت های کاتدی و آندی صورت گرفته در ممانعت از خوردگی کل وابسته به میزان غلظت یون کلرید محلول و ممانعت کننده استفاده شده است . بطوری که در غلظت های ممانعت کننده پایین تر از ۱۰۰۰ppm و غلظت یون کلرید کمتر از ۰٫۶M نمونه ها دارای پتانسیلی منفی تر از پتانسیل محلول بدون ممانعت کننده و در غلظت های بالاتر از این مقادیر دارای پتانسیلی مثبت تر می باشد . ضمن اینکه بنظ ر می رسد
غلظت ممانعت کننده بهینه جهت بازدارندگی از خوردگی فولاد ساده کربنی ۵۰۰ppmباشد ودرغلظت های بالاتر نرخ خوردگی تقریباً ثابت خواهد ماند