سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا ذبیحی – اعضاءهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علیرضا سبحانی – اعضاءهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
محمد قاسم زاده گنجه ای – اعضاءهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
ابوالفضل عباس پور – اعضاءهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

به منظور بررسی اثر منابع مختلف پتاسیم ومقادیر مختلف سولفات آهن بر عملکرد دو رقم گوجه فرنگی ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به مدت دو سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی طرق مشهد اجرا گردید.تیمارهاشامل فاکتور اولدو رقم گوجه فرنگی موبیل و پتوارلی و فاکتور دوم سه سطح سولفات آهن(۰،۷۵،۱۵۰)کیلوگرم در هکتار و فاکتور سوم شامل منابع پتاسیم(سولفات پتاسیم،کلرید پتاسیم و۵۰% کلرید پتاسیم +۵۰% سولفات پتاسیم بودند.نتایج نشان داد که در هیچ یک از سال های آزمایش اثر خالص تیمارهای سولفات آهن و منابع پتاسیم بر عملکرد معنی دار نبود اما اثر خالص رقم بر عملکرد گوجه فرنگی در سطح ۱ در صد معنی دار بود. آنالیز مرکب نتایج حاصل نشان داد کهبیشترین عملکرد از رقم پتو ارلی سی اچ بدست آمد .اختلاف عملکرد بین دو رقم حدود ۱۶ تن بود . اثر متقابل تیمار های سولفات آهن و منابع پتاسیم در سطح ۱ درصد بر عملکرد معنی دار بود و بیشترین عملکرد از تیمار مصرف ۷۵ کیلوگرم در هکتار سولفات آهن واستفاده از هر دو منبع پتاسیم به میزان ۷۲/۸۴ تن در هکتار میوه گوجه فرنگی بدست آمد ، همچنین اثر منابع پتاسیم ورقم در سطح ۱ درصد بر عملکرد معنی دار بود .