سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا ذبیحی – عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خ
سیدمجتبی نوری حسینی – کارشناس بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
علی احمدپور – کارشناس بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

در مناطق خشک و نیمه خشک بدلیل تبخیر و تعرق بیشتر نسبت به بارندگی سطح زیادی از اراضی کشاورزی دچار مشکل شوری آب خاک و یا هردو می باشد . مدیریت مصرف کود در این اراضی پیچیده می باشد و انتخاب نوع کود مناسب از جمله تصمیم گیریهای مهم است انتخاب کود مناسب تاحد زیادی به تفاوت در اثر بخشی، قیمت کود و اثر بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ( از قبیل افزایش شوری عصاره اشباعی و ..) بستگی دارد . منابع مختلف کودهای پتاسیمی ( سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم ) از نظر قیمت و درصد ماده خالص و حلالیت در خاک متفاوت می
باشند اما به دلیل باور عامه بر اینکه کلرور پتاسیم باعث افزایش شوری خاک می شود مصرف آن با شک و تردید همراه می باشد . تحقیقات انجام شده در شرایط غیر شور حاکی از مشابه بودن اثر بخشی کلرور پتاسیم و سولفات پتاسیم بر عملکرد محصولات مختلف می باشد . همچنین این تحقیقات حاکی از پاسخ مثبت پنبه به مصرف پتاسیم بوده استاما تحقیقات اندکی در شرایط شور انجام یافته استلذا این تحقیق به منظور بررسی وارزیابی این دو منبع کودی در شرایط شور انجام شده است