سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین عباس زاده – بخش مهندسی متالورژی دانشکده فنی دانشگاه باهنر کرمان
فاطمه داعی –
غلامحسین اکبری –
عباس پولادی –

چکیده:

حضور عناصر آلیاژی و ناخالصی درهنگام فرآیند تولید برنج امری اجتناب ناپذیر است وجود عناصر مختلف سبب تغییر درریزساختار سینتیک و اندازه دانه درهنگام تبلور مجدد و رشد دانه ها می شود درتحقیق حاضر تاثیر افزودن عنصر منگنز بررشد دانه دربرنج ۷۰B مورد بررسی قرارگرفته است بدین منظور اسلب برنج ۷۰B حاوی ۰/۲۵ درصد عنصر منگنز در کوره اتمسفر گاز خنثی ریخته گری شد سپس ۶۵ درصد کاهش ضخامت بوسیله نورد سرد انجام پذیرفت نمونه های حاصل درکوره موفلی درمحدوده دمایی ۷۰۰- ۸۵۰oC بصورت ایزوترمال درزمانهای مختلف آنیل گردیدند بررسی های ریزساختاری با استفاده ازم یکروسکوپ نوری صورت پذیرفت نتایج نشان میدهد که افزودن منگنز به برنج ۷۰B سبب توزیع اندازه دانه دردماها و زمانهای مختلف از نوع لگ – نرمال است سینتیک رشد دانه ها از قانون پارابولیک پیروی کرده که براساس آن توان رشد برای اندازه گیری مساحت برابر با n=0/29 است انرژی اکتیواسیون رشد دانه برابر با Qgg=24/46KJ/Mol بهدست آمده است.