سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد گلشن اردکانی – کارشناس ارشد بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یز
فرهاد دهقانی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ی
سعید سعادت بروجنی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

با عنایت به کمی باران، تبخیر زیاد و بالا بودن میزان درجه حرارت سالیانه امکان تشکیل مواد آلی به طور طبیعی در خاکهای استان یزد ضعیف وبسیار ناچیز می باشد . از طرفی با توجه با عدم رعایت صحیح تناوب زراعی، جمع آوری بقایای گیاهی و تعلیف احشام، موادآلی اکثر زمینهای زراعی این مناطق با گذشت زمان وروز به روز فقیرتر می گردد .
در اصلاح خاکهای آهکی سدیمی کارایی انتقال سدیم با استفاده از ماده آلی در دوقطعه بدون کشت و کشت شده نباتات اصلاح کننده مورد بررسی قرار گرفته و سه مکانیزم مختلف در افزایش غلظتCO2 اتمسفر خاک و در نتیجه تسریع اصلاح خاک بیان شده است (۶) مادهآلی یکی از عوامل پایداری خاکدانهها است و ساختمان خاک سطحی را از برخورد قطرههای آب یا آب در حال جریان حفظ میکند (۱) افزودن بر این هنگامی که ماده آلی خاک افزایش می یابد تخلخل خاک زیادتر شده خاکدانهها پایدارتر و نفوذ آب بهتر خواهد شد (۲ ، ۴ و ۵ )مارتین و فرانکین برگر (۱۹۹۲) سرعت نفوذ یک خاک لوم شنی را با کاربرد کود مرغی، لجن پساب، کاه جو و یونجه اصلاح کردند و برای افزایش نفوذ آب، کارائی کاه جو، یونجه و لجن پساب نسبت به افزایش کود مرغی با تیمار شاهد به گونه ای چشمگیر بیشتر بوده است (۵) دارویش و همکاران (۱۹۹۵) اثر کاربرد کود دامی بر روی خواص فیزیکی سه نوع خاک را مورد بررسی قرار دادند کلیه این تحقیقات بیانگر تاثیرات مثبت
و مفید مواد آلی بر خواص مختلف خاک می باشند (۳).