سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سوگل رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
اکبر فرقانی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

عملکرد و بهره وری از خاک به شدت تحت تاثیر مقدار مواد آلی آن می باشد. توانایی خاک برای عرضه مواد غذایی، تامین آب، رهاسازی گازهای گلخانه ای، اصلاح مواد آلوده کننده، پایداری در برابر تخریب فیزیکی و تولید محصول – مطابق بایک ساختار مدیریتی پایدار – به شدت تحت تاثیر نوع ومقدار (کیفیت وکمیت) مواد آلی خاک می باشد (۳). Zn با مواد آلی خاک ترکیب و کمپلکسهای آلی Zn، که ممکن است قابل حل یا غیر قابل حل باشند، تشکیل میدهد (۲). قابلیت جذب Znبه مقدار عامل کی لیت ساز در خاک که می تواند از ریشه گیاه تراوش یا از تجزیه مواد آلی حاصل شود، نیز بستگی دارد. احتمالا به همین دلیل است که بسیاری از محققان همبستگی زیادی میان Zn قابل جذب و ماده آلی خاک یافته اند (۱).
این تحقیق به منظورماطلعه مواد آلی مختلف بر مقدار Zn قابل جذب در خاک انجام گرفته است.