سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان مقصودی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
محمدجعفر هادیان فرد – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
اردشیر حسین پور – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

فریت ن یکل آلومینیوم با فرمول عموم یNiAlxFe٢-xO4 دارا ی مقاومت الکتریکی بالا و تلفات الکتر یکی و مغناط یسی کم م ی باشد. به همین دلیل این فریت کاربردها ی وس یعی در ساخت تجه ی زات ما یکروویو و مخابرات دارد . تولید فر یت ن یکل آلوم ینیوم عمدتا به روش پودر ی انجام م ی شود. مراحل ساخت شامل توزین مواد اول یه به نسبت های استوک یومتری آنها، مخلوط کردن مواد اول ی ه، فرایند تفجوش ی مقدمات ی، آسیاب کردن بصورت مرطوب، اضافه کردن روانساز، شکل ده ی و تفجوش ی نها یی م ی باشد . در این تحقیق اثر مواد افزودن یCaO و SiO2 بر روی کاهش دمای تفجوشی نهایی این فریت، تعیی ن دما و زمان بهینه تفجوش ی نها یی وتع یین زمان مناسب برا ی آس یاب مرطوب بررس ی م ی گ ردد. نتا یج ای ن تحقی ق با استفاده از SEM,XRD و بررسی چگالی نمونه ها به دست آمده اند.