سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سید عبدالحسین محمدی – مربی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
عبدالحسین ابوطالبی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
حامد حسن زاده خانکهدانی – مربی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
مریم السادات محمدی – دانشجوی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

به منظور بررسی اثر مواد تنظیم‌کننده رشد گیاهی بر خصوصیات کمی و کیفی خرمای شاهانی این پژوهش در دو سال متوالی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام شد. خوشه‌های نخل‌های مورد آزمایش با دانه گرده یکنواخت و مشخص گرده‌افشانی و سپس در دو مرحله حبابوک و کیمری تحت‌تأثیر تیمارهای بنزیل آدنین، جیبرالیک اسید، نفتالین استیک اسید و ۴-D،۲ در غلظت‌های مختلف به تنهایی و یا ترکیب با یکدیگر قرار گرفت و در مرحله رسیدگی اثر تیمارها بر صفات مورد بررسی (درصد رسیدگی، درصد مواد جامد محلول، درصد آب، وزن، طول و قطر میوه، وزن، طول و قطر هسته) اندازه‌گیری شد. بر اساس نتایج، تیمارهای ۴-D،۲ باعث درشتی اندازه میوه و تیمارهای حاوی جیبرالیک اسید و بنزین‌آدنین باعث درشتی اندازه هسته شدند. میزان مواد جامد محلول در تیمار شاهد بالاتر از سایر تیمارها بود. تیمارهای حاوی اکسین و جیبرالیک اسید به طور معنی‌داری نسبت به سایر تیمارها زمان رسیدن را به تأخیر انداختند. با توجه به مجموع نتایج تیمارهای حاوی بنزیل‌آدنین همراه با غلظت‌های پایین اکسین یا اسید جیبرالیک در بهبود خصوصیات کمی و کیفی خرمای شاهانی مناسب تشخیص داده شد.