سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الیاس گلابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری دانشگاه اصفهان
فخری سیدین آزاد – عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اصفهان
سیدشهاب الدین آیت الهی – عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز
سیدنورالدین حسینی – عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

در این تح قیق آزم ایشگاهی ت غییر ترشوند گی سنگ مخزن آغاجاری که از جمله مخازن کربناته شکاف دار کشور می باشد، توسط مواد فعال سط حی مورد برر سی قرار گرف ت. جهت این کا ر از سه نوع ماده فعال سط حی آ نیونی، کا تیونی و غیر یونی که به تر تیب عبارتند از سدیم آل کیل بنزن سولفوناتSDS) دو د سیل ت ری م تیل آمو نیوم بروم ایدDTAB) و ت ریتون ایکس ۱۰۰ می باش د استفاده گردی د. تغیی ر ترشوندگی در حضور هر کدا م از این مواد فعال سط حی در سه غلظت۰/۱ و ۰/۲و ۰/۳ درصد وزنی و در چها درمای ۲۵ و ۳۰ و ۵۰ و ۸۰ درجه سان تی گراد بررسی گردی د. نت ایج آزم ای شهای انجام شده نشان م ی دهد که ماده فعال سط حی غیر یونی ت ریتون ایکس ۱۰۰ نسبت به دو ماده فعال سط حی دیگر در هر سه غلظت و در شر ایط دم ای برابر توان سته است ترشوند گی سنگ مخزن را به مقدار بیشتری از وض عیت نفت دوست به وضعیت آب دوست تغییر دهد.