سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

توحید اخلاقی – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز
ابراهیم گلابی – مربی دانشکده فنی-مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، مرند

چکیده:

روش آنالیز طیفی امواج سطحی (SASW) یکی ازآزمایشات جدید غیر مخرب صحرایی برای ارزیابی خواص مهندسی و تعیین پروفیل سختی محیط های لایه ای نظری زمین های طبیعی و سیستم های روسازی است که با استفاده از خاصیت پراکندگی امواج سطحی در سیستم های لایه ای انجام می پذیرد. در این روش، ابتدا امواج رالی با استفاده از یک منبع ضربه ای تولید شده وس از عبور از سیستم لایه ای مورد نظر، با بهره گیری ازچند گیرنده مستقر در فواصل معینی از منبع مذکور، ثبت می گردند. آنگاه منحنی پراکندگی تجربی سیستم لایه ای، با آنالیز از اطلاعات حاصل از گیرنده ها ساخته شده و سپس این منحنی بامنحنی پراکندگی تئوریکی مقایسه و به کمک روش های برگردان، پروفیل سختی سیستم لایه ای مورد نظر بدست می آید. در این مقاله ابتدا بامروری بر نحوه انتشار امواج در محیط های لایه ای، از روش تامسون – هسکل برای تشکیل منحنی پراکندگی تئوریکی امواج رالی در سیستم های لایه ای استفاده شده و نرم افزار مربوطه برای تعیین و رسم منحنی پراکندگی مود اول و مودهای بالاتر موج رالی طراحی و تدوین گردیده، سپس تاثیر مودهای بالاتر موج رالی بر روی مشخصات پراکندگی با استفاده از شاخص پاسخ محیط درمودهای مختلف مورد ارزیابی واقعی و نتایج حاصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که به ازای فرکانس های یکسان مقدار پاسخ محیط برای مود اول نوسانی بیشتر از مودهای دیگر بوده و لذا مقدار انرژی وارده توسط مود اول به پیکره سیستم بیشتر از مودهای بالاتر می باشد وبنابراین منحنی پراکندگی تئوریکی به دست آمده از مود اول موج رالی در محیط های لایه ای می تواند با تقریب قابل قبولی جهت مقایسه با منحنی پراکندگی تجربی مورد استفاده قرار گیرد.