سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا یاسین زاده – متخصص اورژانس علوم پزشکی ایران ، بیمارستان رسول اکرم(ص)، بخش اورژانس
غلامرضا حصمی – متخصص اورژانس علوم پزشکی ایران ، بیمارستان رسول اکرم(ص)، بخش اورژانس
مانی مفیدی – متخصص اورژانس علوم پزشکی ایران ، بیمارستان رسول اکرم(ص)، بخش اورژانس
سعید عباسی – متخصص اورژانس علوم پزشکی ایران ، بیمارستان رسول اکرم(ص)، بخش اورژانس

چکیده:

زمینه و هدف:
آپاندیسیت حاد یکی از شایعترین علل موجود بیماران با درد شکم به بخش اورژانس می باشد. برای تشخیص این بیماری انجام شرح حال و معاینه بالینی به همراه تست های پاراکیلینیکی لازم است. تحقیقات اخیر نشان می دهد استفاده از مخدر ها ضمن برطرف کردن درد، مانع تشخیص درست بیماری نمی گردند. اگرچه هنوز برخی از جراحان این عقیده را ندارند. این تحقیق با هدف اثبات مسآله فوق صورت گرفته است.
روش کار:
این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل دار ب رویبیماران با درد شکم مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) که امتیاز آلواراد و بیشتر از ۶ داشتند و با تشخیص آپاندیسیت عمل گردیدند صرت گرفت. بیماران بصورت دوسوکور به دو گروه دریافت کننده پلاسبو و مورفین mg) 4 ) تقسیم شدند. زمان مداخله و زمان تشخیص گذاری برای هر بیمار یادداشت شد. نمونه های جراحی شده برای گزارش به پاتولوژی ارسال گردید.
یافته ها:
در مجموع ۲۰۰ بیمار وارد مطالعه شده و به دو گروه دریافت کننده پلاسبو و ورفین تقسیم شدند. نسبت جنسی و میانگین بیماران در دو گروه با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشت.( ۰/۰۵ P> ) مقایسه نتایج پاتولوژی در دو گروه دریافت کننده مورفین و پلاسبو نشان داد که تفاوت آماری معنی داری میان دو گروه وجود ندارد. ( ۰/۰۵ P> ) . همچنین میانگین مدت زمان بین مداخله ما تا تشخیصآپاندیسیت توسط تیم جراحی اختلافمعنی داری میان دو گروه نشان نداد. ( ۰/۰۵ P> ).