سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیر عباس رضائی – دانشجوی دکتری رشته مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو
مسعود ضیاء بشر حق – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تورج یوسفی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده فنی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در این تحقیق تاثیر موقعیت لوله ما بین دو دیوار عایق در هوای ساکن توسط کد فلوئنت مورد مطالعه قرار گرفته است . بررسی ها برای فاصله عمودی و افقی تا ۳/۵ برابر قطر استوانه انجام شده است . ماکزیمم عدد نوسلت تا عدد رایلی۴۰۰۰ و ۴۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ در نسبت هایt/Dبه ترتیب ۲ و ۱/۷۵رخ می دهد . با افزایش عدد رایلی محدوده حداکثر عدد نوسلت می یابد . در فواصل کم دیوارها عدد نوسلت کاهش یافته و با افزایش دیواره ها تا بی نهایت اثر محدود کنندگی حذف و اثر دودکشی بسیار کم شده و کاهشی در عدد نوسلت مشاهده می گردد . با افزایش عدد رایلی ضخامت لایه مرزی حرارتی و به تبع آن فاصله دودکشی کم خواهد شد . نهایتا با تغییر استوانه در جهتy به علت کاهش اثرات دودکشی ، عدد نوسلت کاهش می یابد . بیشترین میزان انتقال حرارت زمانی رخ می دهد کهH/D=1وt/D=1.75 باشد .