سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد نیکنام – استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت
محسن بزرگ نسب – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

سیستمهاییک درجه آزادیابزار مناسبی برای بررسی خصوصیات سازه های پیچیده میباشند. با کمک این سیستم ها می توان بازتاب سازه های مختلف را در برابر نیروهای وارده موردبررسی قرار داد. اما انواعی از این سیستم ها که معمولا مورد استفاده قرار می گیرد، اثرات شتاب ثقل زمین ومولفه قائم زلزله را لحاظ نمی کنند.در این مقاله ضمن مروری بر برخی از مطالعات انجام شده در ارتباط با مولفه قائم زلزله ، با اعمال تغییراتی در مدلهایاستاندارد یک درجه آزادی،اثرات شتاب ثقل زمین و مولفه قائمدر معادلات حرکت در راستای افقی لحاظ شده است. برای بررسی این اثرات، دو مدل مختلف مورد بررسی قرار گرفته¬اند. در یکی از مدلها ، اثراتلحاظ گردیده و مدل دیگر اثرات کمانش را در معادلات حرکت سیستمهاییک درجه آزادی درنظر می¬گیرد. در پایان نیز این معادلات از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و توصیه هایی در جهت اعمال مولفه قائمبیان گردیده است.