سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
زهرا موحدی – استادیار، دکتری ، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر
احمد معینی – دانشیار، دکتری، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
در مقیاس جهانی، سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) یکی از با ارزشترین مواد غذایی محسوب شده و از جمله مهمترین محصولاتی است که قسمت عمدهای از نیازهای غذایی بشر را تأمین میکند. سیب زمینی مهمترین گیاه مغذی بعد از غلات است و پس از گندم، برنج و ذرت چهارمین محصول عمده دنیا به شمار میرود. در پژوهش حاضر بهینه سازی تولید گیاه از طریق کشت ریزنمونه های گرهای در گیاه سیبزمینی، با استفاده از سه رقم اگریا، ساوالان و مارفونا بررسی شده است. برای این منظور اثر مونوفسفات پتاسیم با غلظتهای ۱/۲۵، ۱/۵ و ۱/۷۵ برابر غلظت استاندارد آنها در محیط کشت پایه MS (شاهد)، مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش به صورت یک آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۱۰ تکرار انجام شد. بطورکلی نتایج نشان داد که افزایش غلظت این نمک در محیط کشت، بطور معنیداری باعث افزایش تعداد گره، طول ساقه، تعداد ریشه، طول ریشه و اندازه برگ در مقایسه با شاهد شده است که نهایتاً منجر به افزایش میزان تکثیر و صرفه جویی در نیروی کار و مدت زمان لازم شده است.