سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حبیب تجلی – پژوهشکدة فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره شناسی دانشگاه تبریز ، تبریز
اکبر جعفری – پژوهشکدة فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره شناسی دانشگاه تبریز ، تبریز
محمد یگانه – پژوهشکدة فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره شناسی دانشگاه تبریز ، تبریز

چکیده:

در این مقاله با استفاده از دورنگ نمایی الکتریکی و خطی کریستال مایع ۱۲۹۴-۱b آلائیده با رنگینة AQ2 بتوزیع زاویة چرخش مولکولهای رنگینه در حضور میدانالکتریکی مورد بررسی قرار گرفته است . این کار با مقایسة تغییرات طیف جذبی ناشی از اعمال میدان الکتریکی خارجی با مقدار جذب پیش بینی شده از منحنی توزیع زاویة چرخش انجام گرفته است . همچنین پارامتر نظم برای این رنگینه در حلال کریستال مایع محاسبه شده است .