سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اکرم ابراهیم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانش
سید حسین نعمتی – عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
علی تهرانی فر – عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مجید عزیزی – عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی شش رقم آفتابگردان زینتی آزمایشی بصورت فاکتوریل بر مبنای طرح کاملا تصادفی با۵ تکرار ۲ سطح آبیاری (۳۵۰ و ۷۰۰ میلی لیتر با فواصل ۴۸ ساعته)۲ سطح تغذیه (شاهد و با تغذیه)و شش رقم آفتابگردان زینتی در بهار و تابستان سال ۱۳۸۵ در مشهد انجام شد.صفات مورد اندازه گیری شامل: زمان ظهور غنچه و شکوفایی , تعداد گل زبانه ای در طبق تعداد و قطر طبق گل بود.نتایج نشان داد ارقام اثر متقابل آبیاری و رقم در سطح احتمال ۱%برای کلیه صفات تفاوت معنی داری دارند.اثر تیمار آبیاری در سطح احتمال ۱% برای زمان ظهور غنچه و شکوفایی گلقطر گل زبانه ای تعداد و قطر طبقگل معنی دار بود.اثر تغذیه در سطح احتمال ۱% برای صفت قطر زبانه ای ماندگاری گل روی بوته تعداد و قطرطبق گل و در سطح احتمال ۵%برای صفت زمان ظهورغنچه و طول گلهای زبانه ای معنی دار بود.اثر متقابل رقم و تغذیه در سطح احتمال ۵% برای طمان ظهور غنچه و شکوفایی ودر سطح احتمال ۱% برای صفات تعدادگل زبانه ای در طبق قطر گلهای زبانه ای ماندگاری گل روی بوته وقطر طبق گل معنی دار بود.اثر متقابل آبیاری و تغذیه در سطح احتمال ۱% برای صفات زمان ظهور غنچه و قطر طبق گل ودر سطح احتمال ۵% برای قطر گلهای زبانه ای معنی دار بود.اثر متقابل ۳ گانه رقم وآبیاری و تغذیه برای تعدادی از صفات کیفی گل در سطح احتمال ۱% معنی دار بود.نتایج کلی نشان دهنده مطلوبیت ارقام پروکات پیج مهتاب و زرین با توجه به صفات کمی زینتی و بیولوژیک به عنوان گل زینتی فضای سبز تاثیر مثبت سطح ۷۰۰ میلی لیتر آب هر ۴۸ ساعت و تغذیه برای اکثر صفات کمی و کیفی گل ارقام آقتابگردان زینتی است