سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود اسکندری تربقان – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی
مهرنوش اسکندری تربقان – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

چکیده:

کلزا یکی از مهم ترین گیاهان روغنی است که نقش عمده ای در تأمین روغن خوراکی انسان دارد. به منظور تعیین بهترین رقم و میزان بذر کلزا در شرایط دیم خراسان شمالی این آزمایش به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار به مدت دو سال با دو فاکتور اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل ارقام کلزا در دو سطح (Hyola 401 و Bard 1) میزان بذر در پنج سطح (۲، ۳/۵، ۵، ۶/۵ و ۸ کیلوگرم در هکتار) بودند. نتایج تجزیه مرکب داده های دو ساله آزمایش نشان داد که اثر رقم بر کلیه صفات و اثر میزان بذر بر صفات تعداد روز تا رسیدن ، تعداد روز تا شروع گلدهی و درصد سبز در سطح ۱% معنی دار بود. اثر متقابل رقم و میزان بذر تنها بر صفت درصد سبز معنی دار بود. مقایسه میانگین عملکرد دانه ارقام نشان داد که رقم Bard 1 با عملکرد دانه ۳۱۴ کیلو گرم در هکتار از رقم هایولا ۴۰۱ (با ۲۳۶ کیلوگرم در هکتار) برتر بود. با توجه به نتایج داده های دو ساله ی آزمایش و شرایط خاص آب و هوایی منطقه، میزان بذر ۶/۵ کیلو گرم در هکتار و رقم زودرس Bard 1 برای دیمزارهای استان خراسان پیشنهاد می گردد.