سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود اسکندری تربقان – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

به منظور بررسی و تعیین بهترین میزان بذر در واحد سطح و اثرات آن بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی دو رقم کلزا و یک رقم خردل روغنی در شرایط دیم ،این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۱۵ تیمار در ۴ تکرار و به مدت دو سال اجرا شد.تیمارهای آزمایش شامل ۵ سطح میزان بذر ۶/۵،۵،۳/۵،۲ و ۸ کیلوگرم در هکتار روی سه رقم Hyola 401، Bard 1 Zarfam بود.در طول دوره رشد صفات تعداد روز تا جوانه زنی، درصد سبز و خسارت سرما،تعداد روز تا گلدهی،ارتفاع بوته،درصد خسارت آفات و بیماری ها،تعداد روز تا رسیدن،تعداد غلاف در بوته،تعداد دانه در غلاف،وزن هزار دانه،عملکرد دانه و درصد روغن یادداشت شد.در جدول تجزیه واریانس اثر رقم بر کلیه صفات معنی دار بود.همچنین اثر میزان بذر بر صفات درصد سبز و تعداد روز تا رسیدن در سطح ۱% معنی دار شد.اثر متقابل رقم در میزان بذر برای صفت درصد سبز در سطح آماری ۵% و برای تعداد روز تا رسیدن در سطح ۱% معنی دار گردید. به نظر می رسد که رقم زرفام رقمی بهاره نمی باشد، زیرا اغلببوته های آن به ساقه نرفت.نتایج این بررسی نشان داد که ارقام کلزا و خردل روغنی به میزان بذر،حساسیت زیادی نشان نمی دهند.