سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید ایران نژاد – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
زینب جوانمردی – کارشناس ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
بهزاد آزادگان – استادیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثر میزان بذر و روش کاشت گندم بر صفات کمی و کیفی گندم در اردکان ، آزمایشی به صورت اسپیلت بلوک در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار و دو سال انجام شد . تیمارها شامل ۴ روش کاشت (کرتی، کپه ای ، فاروئی و نواری ) و ۳ میزان بذر گندم رقم کویر (۴۵۰، ۵۰۰ و ۵۵۰ بذر در متر مربع ) بود. صفات مورد مطالعه شا مل ارتفاع ساقه ، تعداد پنجه ، تعداد دانه در خوشه ، وزن هزار دانه و عملکرد بیوماس بودند . نتایج نشان دادند که کشت گندم به صورت فاروئی و با تراکم ۵۵۰ بوته در متر مربع بالاترین عملکرد بیوماس را به میزان ۱۱/۱۷ تن در هکتار (۴/۸۶ تن دانه و ۶/۳۱ تن کاه ) داشت. همچنین بین دو سال اختلاف معنی داری در سطح آماری یک درصد مشاهده شد . تعداد پنجه در روش فاروئی و نواری بالاتر بوده اما تراکم بذر اختلاف معنی داری را در تعداد پنجه ایجاد ننمود. ارتفاع ساقه نیز در روش کشت کرتی بالاترین میزان بود و تیمار کشت کرتی با تراکم ۵۵۰ بوته در متر مربع بالاترین ارتفاع ساقه را نشان داد . تعداد دانه در خوشه در روش کشت فاروئی و با تراکم ۵۵۰ بوته در متر مربع بالاترین میزان را نشان داد. بالاترین وزن هزار دانه مربوط به تیمار تراکم ۵۵۰ بوته در متر مربع و کشت فاروئی با ۴۱/۰۸ گرم بود.