سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید ایران نژاد – عضو هیات علمی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
سمیه ابراهیمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
بهزاد آزادگان – عضو هیات علمی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
امیرحسین شیرانی راد – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

به منظور بررسی اثر میزان مختلف نیتروژن در حالت کاربرد و عدم کاربرد ازتوباکتر بر عملکرد کمی و کیفی ارقام بهاره کلزای علوفه ای، آزمایشی در سال ۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال کرج به مرحله اجرا درآمد . آزمایش به صورت فاکتوریل اسپیلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد . ازتوباکتر در دو سطح کاربرد و عدم کاربرد و نیتروژن در سه میزان ۰، ۷۵ و ۱۵۰ کیلوگرم خالص در هکتار به صورت فاکتوریل به عنوان عامل اصلی در کرت های اصلی و رقم در سه سطح شامل RGS003 و هیبریدهای HYola ،HYola 401 به عنوان عامل فرعی در کرت های فرعی اعمال گردیدند . نتایج نشان دادند که اثر اصلی ازتوباکتر بر عملکرد علوفه تر و خشک و طول ساقه در سطحیک درصد و بر تعداد شاخه های فرعی در سطح پنج درصد معنی دار شد و با افزایش مقدار کود نیتروژن تمام صفات مورد بررسی به استثناء درصد خاکستردر سطح پنج درصد افزایش یافتند . ارقام مورد آزمایش در صفاتی مانند وزن تر کل ، وزن خشک کل ، طول ساقه و تعداد شاخه های فرعی اختلاف معنی داری در سطح یک درصد نشان دادند. در این تحقیق با وجود اینکه مصرف ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار در شرایط کاربرد ازتوباکتر بیشترین عملکرد ر ا تولید نمود اما از آنجائی که با مصرف ۷۵ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار همراه با کاربرد ازتوباکتر تفاوت معنی داری نداشت لذا بر اساس این تحقیق رقم RGS003 جهت تولید علوفه کلزا در شرایط کاربرد ازتوباکتر و با مصرف ۷۵ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار توصیه میگردد.