سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
علی کریمی طاهری – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

فولادهای دوفاز ی از فولاد های کم آل یاژ ساخته شده و دارا ی ر یزساختاری مرکب از فر یت، مارتنز یت یا بینیـ ت و مقداری آستن یت باق یمانده م یباشند . در این ریزسـاختار مارتنزیـت اسـتحکام بـالا و فریـت افـزا یش طـول ز یــ اد را تأمیـن کرده و استحــکام و داکت یـلیتی مناسبی را ارائه می دهند . اگرچه در این فولادها، انـدازه دانـه ر یـ ز و درصـد حجمی بالا ی مارتنز یت، استحکام کشش ی را افزا یش م یدهـد، اما قابلی ـت تغییر فرم در درصـد های حجمـ ی بـالا ی مارتنـزیت و رسوب کارب ید کاهش مییابد . در این تحقیق جهت بهینه سازی ساختار فولاد دوفازی، توسط ساختار
فریت فوق العاده ظریف ) ) Ultrafine Ferrite با استفاده از نمونههای گوهای شکل اثر مقدار کاهش ضـخامت بـر ساختار نهایی و شکل گیری ساختار فریت فوق العاده ظریف ) ) UFF مورد بررسی قرار می گیرد . جهت دستیابی بـه ساختار فریت فوق العاده ظریف ) ) UFF و همزمان زمینـه دوفـازی فـولاد دارای ۰/۱۸ درصـد کـربن، ۱/۰۱ درصـد منگنز، ۰/۲۴ درصد س یلیسیم و ۰/۴۸ درصد ن یکل استفاده گردید بـه ا یـن ترتیـب کـه ایـن فـولاد ابتـدا در دما هـای۱۲۰۰ و ۹۰۰ درجه سانتی گرادآستنیته شده و سپس در دماهای ۸۰۰و ۷۵۰ درجه سانتی گراد تحـت عملیـات ترمومکـان یکی نورد گرم قرار گرفت . نتایج آزمایش ها مبین آن است که با افزایش میزان کـاهش ضـخامت مـی تـوان بـه سـ اختار فریتی فوقالعاده ظریف در کنار ذرات مارتنزیت در لایه های سـطحی دسـت پیـدا کـرد . همچنـین افـزایش دمـای آستنیته اثر میزان کاهش ضخامت را در دستیابی به ساختار فریتی فوقالعاده ظریف تشدید میکند .