سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
زهرا صالحی جهرمی – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم
وحید حمایت خواه جهرمی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم

چکیده:
مقدمه و هدف: ناباروری یکی از مسائل مهم در علوم پزشکی است و از گذشته برای درمان این بیماری از داروهای شیمیایی و گیاهی مختلفی ا ستفاده می شده است. با توجه به اثرات جانبی داروی شیمیایی و با عنایت به این که یکی از دلایل ناباروری مردان اختلالات هورمونی می باشد، این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره آبی الکلی میوه چیکو بر میزان سطح هورمون تستسترون انجام شد. روش بررسی: این مطالعه تجربی بر روی 42 سرموش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار انجام شد. در این بررسی حیوانات به 7 گروه مساوی؛ کنترل، شاهد کلرید کادمیوم، شاهد آ ب مقطر، شاهد چیکو و تجربی 1، 2 و 3 تقسیم شدند. گروه کنترل آب و غذای معمولی دریافت کردند. به گروه شاهد کلرید کادمیوم: 0/2mg/KgB.W. کلرید کادمیوم تزریق شد. شاهد آب مقطر: 0/2ml آب مقطر تزریق شد. شاهد چیکو: 0/2mg/KgB.W. عصاره آبی الکلی میوه چیکو تزریق شد. گروه تجربی 1، 2 و 3: به ترتیب دوز 50mg/KgB.W.، 100 و 200 عصاره آبی الکلی برای هر موش با وزن تقریبی 200 گرم تزریق گردید. باید توجه داشت که در آزمایش فوق در روز اول انجام آزمایش، مقدار 0/2mg/KgB.W. کلرید کادمیوم به گروه های شاهد کلرید کادمیوم، تجربی 1، 2 و 3 جهت بررسی تأثیر کلرید کادمیوم بر فرآیند ا سپرماتوژنز تزریق شد. همه تزریقات به صورت درون صفاقی انجام شد. پس از گذشته 14 روز از قلب حیوانات خون گیری به عمل آمد و میزان سرمی هورمون تستوسترون ا ندازه گیری گردید. داده ها با آزمون یا آزمون های تی و دانکن آنالیز شدند. نتایج: گروه شاهد چیکو نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داشته است. در گروه شاهد کلرید کادمیوم نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشته است. در گروه تجربی 1، 2 و 3 نسبت به گروه کنترل و شاهد چیکو کاهش معنی داری (در سطح معنی داری (P<0.05) مشاهده گردید.